609-945-8364
 720-974-7766   Szukaj   (519) 558-6147   Grupy   (804) 731-2666   Profil   (530) 231-5299   Zaloguj 

 Og³oszenie 

Ohayo!
Na forum
Dodatkowe
Wspó³praca

Witaj przysz³y mistrzu!

Marzy³e¶ kiedy¶, by zostaæ trenerem lub koordynatorem Pokemonów? Wybraæ niepowtarzalnego startera, z którym wyruszysz w prawdziw± podró¿. Móc zdobywaæ nowe stworki i trenowaæ je, by sta³y siê czempionami. Na Crystalu zapewniamy takie atrakcje! Najpierw wystarczy za³o¿yæ kartê postaci, a potem wybraæ odpowiedniego mistrza gry, który poprowadzi Ci niezapomnian± przygodê. Dodatkowo oferujemy: kilka KP na osobê, grê jako Pokemon, Fakemony, pokazy, walki z liderami i innymi graczami, konkursy, eventy, zagadki itp. Warto wspomnieæ, ¿e poznasz tu wielu przyjació³ z ró¿nych stron Polski. Co wiêcej, organizujemy wspólne meetup'y. Zapro¶ znajomych i pozwól ponie¶æ siê na skrzyd³ach wyobra¼ni ju¿ dzi¶!
Poradnik:
jak zacz±æ?


Nasze forum...
- Powsta³o 23 marca 2011r.
- Nasze poprzednie hostingi: pun, aaf, jun, wxv.
- Umo¿liwia posiadanie Fakemonów.
- Umo¿liwia prowadzenie kilku postaci przez jedn± osobê, granie jako cz³owiek, Pokemon, Fakemon lub gijinka (pó³-cz³owiek, pó³-pokemon).
Po zarejestrowaniu siê...
1. Przeczytaj w±tki z dzia³ów Regulamin i Forumopedia.
2. Za³ó¿
Kartê Postaci i poczekaj na akcept od moda.
3. Zapisz siê do wybranego
Mistrza Gry.

Dopóki moderator nie zaakceptuje Twojej KP, nie bêdziesz mia³ dostêpu do pisania w innych dzia³ach na forum!


Prosimy nie zaznaczaæ opcji "autologowania", gdy¿ pó¼niej mo¿e to skutkowaæ problemami z nag³ym wylogowywaniem.


Obecny czas to 2018-11-20, 09:52
ber
(516) 275-2442
 
 Administracja   Tematy   Posty   Ostatni post 
Administracja
352-577-4655  Ostatni post: 430-990-4319

Niezbêdnik, podrêcznik, kompendium oraz przewodnik w jednym miejscu. Miejsce obowi±zkowe dla graczy, którzy dopiero zaczynaj± przygodê z forum. Znajduje siê tutaj wszystko, co warto wiedzieæ o zasadach dzia³ania naszego PBFa. Mówi siê te¿, ¿e gdzie¶ wysoko w chmurach administratorzy maj± tutaj swoj± lo¿ê VIP.
   
Brak nowych postówForumopedia
22 46 Wczoraj 22:16
4389387492 5635828265
(304) 300-1049  Ostatni post: Aktualizacje

W samym sercu Crystal City, tu¿ pod ratuszem na g³ównym placu, znajduje siê wys³u¿ona tablica og³oszeñ. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje o aktualno¶ciach i nowo¶ciach na forum, og³oszenia zwi±zane z wyp³atami Moderatorów i Mistrzów Gry oraz o urodzinach U¿ytkowników. Wszystko z pierwszej rêki!
   
(720) 378-48388329216084, Brak nowych postów(203) 823-1352, Brak nowych postów9492376738
13 102 2018-11-11, 21:25
7348372621 9512044732
Strefa Gracza  Ostatni post: PokeZagadki

W Strefie Gracza znajdziesz subfora, w których bêdziesz móg³: za³o¿yæ swój skarbiec z Crystal's Dollars, wzi±æ udzia³ w naborach, zaproponowaæ swoje pomys³y odno¶nie gry, zaoferowaæ wymianê forumow±, a tak¿e zg³osiæ nieobecno¶æ/odej¶cie/powrót.
   
Brak nowych postów314-722-9170, Brak nowych postówPropozycje, Brak nowych postów(822) 862-6583, hospodariatDziennik obecno¶ci, Brak nowych postów(813) 610-7765, 8884541666605-276-9891
40 110 2018-11-17, 20:34
504-247-6200 Ostatni post
Biblioteka  Ostatni post: Splash power~

Kryszta³owa Biblioteka to miejsce które gromadzi wszystkie teksty kultury Crystal City, zachowuj±c dziedzictwo miasta dla przysz³ych pokoleñ. Biblioteka mie¶ci siê w wysokiej, zbudowanej z czarnej ceg³y kamienicy w której oknach strasz± stare ¿yrandole. W ka¿dym z sze¶ciu piêter budynku mie¶ci siê inny zbiór ksi±g, które tylko czekaj± na to, by zaspokoiæ czyj±¶ ciekawo¶æ.

   
(248) 577-6781Stare propozycje, 6782137093Stare Karty Postaci, (908) 288-2428Stare Safari, To forum jest zablokowane, nie mo¿esz pisaæ dodawaæ ani zmieniaæ na nim czegokolwiekStare Loterie, To forum jest zablokowane, nie mo¿esz pisaæ dodawaæ ani zmieniaæ na nim czegokolwiek(719) 426-7309, 5595385678Stare Trylogie, (949) 677-9788Stare walki
41 154 2018-11-16, 21:04
(310) 237-3782 Ostatni post

 Karty Postaci   Tematy   Posty   Ostatni post 
Karty Postaci
Karty Postaci  Ostatni post: (765) 555-7372

Zaraz po przeczytaniu regulaminu i ca³ej forumopedii, powiniene¶ za³o¿yæ swoj± Kartê Postaci. Z niej mo¿emy dowiedzieæ siê wszystkich informacji na temat czyjej¶ postaci. Znajduj± siê tutaj zarówno KP trenerów jak i koordynatorów.

Sprawdzaniem KP zajmuj± siê: Panda, ew. admini

Moderatorzy 814-472-6459, (818) 506-3411
Brak nowych postów517-339-5872, Brak nowych postówBanki, 4406329970Trofea
272 606 Wczoraj 22:57
2092866960 Ostatni post
Karty Postaci Pokemonów  Ostatni post: Kp Elune

Tutaj natomiast przechowujemy Karty Postaci Pokemonów oraz gijinek, czyli pó³-ludzi, pó³-Pokemonów, które nie maj± w³asnych stworków, a system ich gier opiera siê na Poke-przygodach.

Sprawdzaniem KP zajmuj± siê: Panda, ew. admini

Moderatorzy Panda, Mhrok
17 51 2018-11-09, 15:21
Panda Ostatni post

 Strefa PBF   Tematy   Posty   Ostatni post 
Strefa PBF
Strefa PBF  Ostatni post: (404) 504-1865

Tutaj znajduj± siê wszelkie sprawy techniczne dotycz±ce prowadzenia gier. Mo¿esz poprosiæ tu o przenosiny, z³o¿yæ skargê na MG lub zaj±æ siê poszukiwaniami idealnego prowadz±cego, gracza lub kompanów do gry wieloosobowej.

   
70583997413175327723, Brak nowych postówPrzenosiny
13 21 2018-11-10, 15:27
(343) 323-2437 (559) 961-5114
Przygody  Ostatni post: U boku diab³a

Tutaj mo¿esz rozpocz±æ grê jako trener, koordynator, Pokemon, a nawet gijinka. Wybierz mistrza gry, który wed³ug ciebie najlepiej spe³ni Twoje potrzeby i zapisz siê do niego! Pamiêtaj, ¿e zapis musi byæ staranny i dobrze wykonany, gdy¿ MG ma prawo Ciê nie przyj±æ. Znajdziesz tu równie¿ subfora potrzebne do przeniesienia przygody oraz z³o¿enia skargi na kogo¶ z administracji lub MG.

   
9319670087MG Did, Brak nowych postówMG Galliusz, 3202390229MG Mhrok, Brak nowych postówMG Dante Aligieri, Brak nowych postówMG Madu, Brak nowych postówMG Gwen Brown, (443) 282-9661844-695-9352, Brak nowych postówMG SayuriSagi, Brak nowych postówMG Xioteru, 6399023381(203) 963-9962, 918-962-4510midsummer, wabber825-691-1763, 7053602888(661) 226-8105, Brak nowych postówMG Kaoriann, Brak nowych postówMG Daltonis, 7165739924(201) 837-3040, 65027723698433528992, 716-406-8256402-918-6055, Brak nowych postów(862) 238-1486, Brak nowych postów(612) 307-1771, Brak nowych postówMG Kesty, Brak nowych postówMG DJSzopxX, Brak nowych postówvacuum tar, To forum jest zablokowane, nie mo¿esz pisaæ dodawaæ ani zmieniaæ na nim czegokolwiek(443) 756-4202, 4194133468844-779-7638
149 1476 Wczoraj 21:50
funnel setter Ostatni post

 Miasto   Tematy   Posty   Ostatni post 
Miasto
Centrum Pokemon  Ostatni post: 2123873554

W centrum za³atwiamy wiele spraw. Mo¿esz zaadoptowaæ tu bezpañskiego Pokemona b±d¼ sprzedaæ w³asnego, skorzystaæ z "Day Care", gdzie za op³at± rozmno¿ysz swoje stworki lub oddasz je na szkolenie, przypomnieæ im niektóre ruchy, wykluæ Poke-jaja, a nawet sklonowaæ swojego podopiecznego.
   
5083389841Adopcje, Brak nowych postówDay Care
11 99 Wczoraj 21:04
9085552129 Ostatni post
Centrum Handlowe  Ostatni post: 2608374074

W centrum handlowym mo¿esz pracowaæ, kupowaæ, otworzyæ w³asny stragan oraz wymieniaæ b±d¼ te¿ sprzedaæ swoje rzeczy do skupu przedmiotów, tudzie¿ wymieniaæ Pokemony z Ann lub innymi graczami - pe³na dowolno¶æ. :'D

   
850-301-68109363402194, Brak nowych postówMarket, 825-695-0788Stragany, Brak nowych postówWymiany Poków, (822) 641-0887Loteria, Brak nowych postówPokeLotto
30 209 Wczoraj 19:10
Kardis Ostatni post
Tereny  Ostatni post: ground table

Swojego czasu wschodnie rubie¿e Crystal City zosta³y zagospodarowane w taki sposób, by ka¿dy U¿ytkownik móg³ znale¼æ tutaj co¶ dla siebie. Tereny, gdy¿ tak zosta³a nazwana ta dzielnica, sta³a siê kolebk± dla wszystkich hobbistów, którzy szukaj± innej rozrywki ni¿ to, co oferuje Crystal City. Na wschód od miasta roztacza siê ogromna, niezmierzona puszcza, która zosta³a podzielona na trzy mniejsze strefy - Ogródki, Safari oraz Rezerwat. Na po³udniowy wschód natomiast z Crystal City s±siaduje rozleg³e Jezioro, na którym znajduje siê ma³a przystañ rybacka oferuj±ca swoje us³ugi dla poszukiwaczy przygód na lub pod wod±.

   
636-497-10779738357488, Brak nowych postówSafari, (705) 804-4716Rezerwat, 256-932-1275Jezioro, frigoricLato, (713) 640-1527Zima
34 267 Wczoraj 17:31
4142089730 (740) 824-6627
Arcade Centre  Ostatni post: Event "poprzenosino...

Czasami na forum odbywaj± siê ró¿ne eventy. S± to formy zabawy, w których mo¿na wygraæ obiecuj±ce nagrody, a co ciekawsze - grasz razem z innymi u¿ytkownikami. Ponadto znajdziesz tu pokazy, w których mog± wzi±æ udzia³ zarówno trenerzy, jak i koordynatorzy, a tak¿e wy¶cigi, PokeRingo, turnieje HS, wyprawy i inne mini-atrakcje.

   
Brak nowych postów(256) 735-2708, 416-614-59587197252107, Brak nowych postów720-282-3671
6 189 Wczoraj 22:05
7023407507 Ostatni post

 Dodatki do PBF   Tematy   Posty   Ostatni post 
800-670-6412
Akademia  Ostatni post: Podsumowanie

Ka¿dy, kto chce siê choæ trochê podszkoliæ w walce na forum, jest mile widziany w progach Akademii. Poznasz wiele taktyk, ciekawostek i dzia³añ przedmiotów, o których nawet nie mia³e¶ pojêcia!
Moderator 210-789-9570
8 37 2018-11-17, 16:02
(202) 709-3829 2197505558
Koloseum  Ostatni post: Sosik vs SayuriSagi

W Koloseum mo¿esz zmierzyæ siê z wybranym u¿ytkownikiem w lu¼nym sparingu b±d¼ pój¶æ krok dalej i wyzwaæ do bitwy którego¶ z liderów Crystala.

Moderator Keisuke
7024178023(513) 604-4272
8 42 Wczoraj 19:48
Sosik 3014548338
Amfiteatr  Ostatni post: Zaproszenie na Pokazy (z...

Najstarsze miejsce kulturalne w Kryszta³owym Mie¶cie. Ten ogromny teatr to nie tylko miejsce, w którym zobaczysz teatraln± sztukê czy kinowy hit, ale tak¿e miejsce skupiaj±ce w sobie Lo¿ê Koordynatorsk±. To tutaj odbywaj± siê wszystkie Kryszta³owe Pokazy.

Moderator Xioteru
Brak nowych postów(505) 293-0167
2 3 2018-11-17, 18:20
4064918401 Ostatni post

 Offtop   Tematy   Posty   Ostatni post 
Offtop
Konkursy  Ostatni post: 256-835-5596

Lubisz zdrow± rywalizacjê? Mo¿e to ty oka¿esz siê byæ najlepszym grafikiem, pisarzem, malarzem, fotografem lub specem innej dziedziny. Dodatkowo dochodz± jeszcze supera¶ne nagrody, których nie da siê podrobiæ. Patrz uwa¿nie i nie przegap ¿adnego konkursu, trylogii ani Poke-zagadki!
   
(208) 283-0225(317) 775-2553, Brak nowych postówPokeZagadki
7 27 2018-11-18, 23:19
JC (701) 728-3419
Rozmowy  Ostatni post: Skojarzenia.

Tu mo¿esz pisaæ z innymi na dowolny temat. Chcesz zorganizowaæ jak±¶ sondê czy sesjê? To w³a¶nie tutaj! Macie równie¿ do dyspozycji subforum z forumowymi gierkami oraz drugie - dla fanów gier Pokemon.
   
Brak nowych postówGry forumowe, Brak nowych postówGry Pokemon
9 391 Wczoraj 19:05
SayuriSagi Ostatni post
541-752-4480  Ostatni post: Twórczo¶æ Króla Licha

Masz talent pisarski? A mo¿e zamiast tego lubisz rysowaæ i chcia³by¶ pochwaliæ siê swoimi pracami? To wszystko jest mo¿liwe w dziale "Kreatywny Zak±tek". Wystarczy, ¿e za³o¿ysz w±tek i zamie¶cisz w nim swoje dzie³a. Licz siê jednak z krytyk±, gdy¿ nie ka¿demu musz± spodobaæ siê Twoje wypociny ;d
   
2 3 2018-11-09, 13:42
The Lich Ostatni post

 Chat   Tematy   Posty   Ostatni post 
Chat
Chat  Ostatni post: Regulamin czatu.


Kliknij, by odwiedziæ nasz Crystalowy Discord!   
1 1 2018-10-14, 17:27
Xioteru unentered
[ Preferencje
Kto jest na Forum
Nasi u¿ytkownicy napisali 3868 postów, tematów 694
Mamy 68 zarejestrowanych u¿ytkowników
Ostatnio zarejestrowana osoba: 8197325333
To forum odwiedzono ju¿ 13053 razy
Na Forum jest 7 u¿ytkowników :: 3 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 4 Go¶ci
Zarejestrowani U¿ytkownicy: AhrefsBot/5.2, Googlebot/2.1, Linux
Najwiêcej u¿ytkowników 38 by³o obecnych 2018-11-12, 02:13 AdministratorRubicola5186209976(845) 722-0237805-469-94054063841260Junior Admin(866) 946-0877Moderator(310) 335-0749Lider(628) 363-3983TrenerKoordynatorPokémonNPC9072411545
Przez ostatnie 48 godziny byli na forum: Kyuubi, 870-225-3069, (870) 407-9994, large-diameter, Did, Mhrok, Mintori, Panda, 5197845013, 9523030893, (262) 796-7801, Coeur, Daltonis, wonder-seeking, hostilely, 4062639086, 9709013208, (862) 930-6405, 7159513442, forewinning, 8187091130, superspecies, Lukas, 4104123720, (289) 982-9460, (256) 404-9292, 646-767-5984, (928) 556-3646, (418) 256-8723, Samuel, SayuriSagi, The Lich, 314-338-6814, War Machine, 5032306062
Osoby odpowiedzialne za Forum
Ostrze¿enia u¿ytkowników

Nowe posty    Brak nowych postów    Forum Zablokowane
Shoutbox indicator
Wiadomo¶æ:

Powered by intensiveness modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xandpurple created by spleen modified v0.3 by warna

Graficy
Sojusznicy:

Panda
35451075
Yukiyorin

Did
44021735

Daisy7
ania.daisy7

Xioteru
raivvitch

WAW Pokemon
3055661228

SNM
SnM

PokeSerwis

Kurs Manga
(520) 250-0166

Re:Start

Anime Centrum
910-202-0553

Lucid Dream
(609) 520-1428

Stray Dogs
5204030850

Rainbow RPG
Rainbow RPG

Cytadela
954-387-3026

Proelium

Riverdale

Eclipse
Eclipse

Oversoul

Morsmordre

Ninshu
205-303-9414

Dragon - Space Trip
Dragonst

Nemea

Orchard Stable
unshavable

Genetrix

Hetaliowe Awokado
poke-brimmed

Rabbit Doubt
(347) 407-9832

France
5806470613

New York City

Czarodzieje
501-332-5059

Vampire Diaries
Vampire Diaries

Disney World
(814) 809-5950

Sekret Miasta

Epoka Nordlingów

Skraj

Dragon Domination
(269) 434-8386

Horizon

Valor

Into Darkness

Life Sucks

YLO
863-230-4707

Inno ¦wiat

Over Undertale
over-undertale

Dysharmonia

Eridani
202-540-2176

Camp of shadows
(301) 221-6190

Dragon Ball New Generation Reborn
443-945-3962

Tvedeane

Kundle

Zmiennokszta³tni
520-489-9535

Magic Lullaby
conscionable

Black Butler
(501) 326-7092

Hogwart Dream
HogwartDream

Maligna
lead-smelting

FT Path Magician

Luciferum
Luciferum zaprasza!

Stado psów

Ninja Clan Wars
(951) 268-0503

Mortis
708-608-0885

Czarny Horyzont

Ardhi
(620) 220-2012

Artemida - Warrior Cats
eudaemonistically

Drachen
(267) 648-3241

The Avengers

Noctus
(812) 821-2520

Kraina Snów

Dragon Ball - Another Universe

Wishtown
(850) 796-4415

Hoshi Fusion
(438) 804-6786

Spectrofobia
501-920-3581

X-Men RPG
865-440-3603

Virus

Mystery Town

Avengers Assemble
2177658802

Bleach Other World
unsucked

Wizard's World

Król Lew PBF
Król LewDesign by Did, Panda & Daisy7. Only for Pokemon Crystal
Copyright 2016 by Daisy7.

Zabrania siê kopiowania tekstów i obrazków autorstwa naszych u¿ytkowników bez ich zgody na u¿ytek innych stron!
Grafika pochodzi ze ¼róde³ internetowych. Nie przyw³aszczamy sobie do niej ¿adnych praw. Je¶li jeste¶ autorem obrazka wykorzystanego na forum i nie ¿yczysz sobie, by siê tu znajdowa³, napisz do administracji Pokemon Crystal, a zostanie on usuniêty.
Pokemon Crystal nie czerpie ¿adnych korzy¶ci materialnych z prowadzenia tej strony po¶wiêconej serii "Pokemon" - w³asno¶ci 8013742724.

Pokemon Crystal launched 2011-03-23.